Usługi cmentarne

Zakres usług cmentarnych

  1. Pochowanie do grobu murowanego/mogiły ziemnej.
  2. Załatwianie formalności związanych z pochówkiem.
  3. Ekshumacja zwłok.
  4. Składanie szczątków osób zmarłych w grobie murowanym/mogile ziemnej.
  5. Demontaż i montaż nagrobków.
  6. Ustalanie praw do grobu murowanego/mogiły ziemnej.

Dokumenty potrzebne do zorganizowania pochowania na cmentarzach MZC.

W biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy, przy ul. Bernardyńskiej 24 telefon 14 621-27-89 / 509-042-885 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30) należy uzgodnić termin pogrzebu i przedłożyć:
1. Kartę zgonu (z zapisem karta zgonu do celów pochowania) zawierającą adnotację USC dotyczącą rejestracji zgonu (USC w miejscowości, gdzie nastąpił zgon niezależnie od miejsca zameldowania osoby zmarłej), która stanowi podstawowy dokument niezbędny do pochowania osoby zmarłej (w przypadku spopielenia – także świadectwo kremacji), jak również stosowny załącznik (zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4).
2. Kserokopię certyfikatu spopielenia.
3. Kserokopię decyzji wydanej w USC.
4. 1 egzemplarz oryginału odpisu skróconego aktu zgonu.
5. Kartę mogilną (w przypadku pochowania do grobu murowanego – grobowca/piwniczki wraz z zał. 5) przy pochówku do grobu murowanego, jak również do istniejącej mogiły, w biurze MZC należy złożyć pisemną zgodę na otwarcie piwniczki/grobowca i ponowne użycie mogiły.

Procedura w przypadku zgonu poza granicami kraju.

1. Uzyskanie w Miejskim Zarządzie Cmentarzy pisemnego zaświadczenia potwierdzającego miejsce pochówku na cmentarzu (zaświadczenie przedkłada się w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera celem uzyskania decyzji na sprowadzenie urny lub trumny z ciałem osoby zmarłej – kserokopia decyzji dla MZC).
2. Przedłożenie kserokopii oryginału karty zgonu wraz z kserokopią tłumaczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem w USC (jeżeli jest to europejska karta zgonu to kserokopia potwierdzona za zgodność w USC – bez jej tłumaczenia).

Dokumenty potrzebne do wykonania ekshumacji.

Na cmentarzach komunalnych MZC:

1. Decyzja z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
2. Karta mogilna (w przypadku ekshumacji z grobu murowanego – grobowca/piwniczki)*.

Z cmentarza komunalnego MZC na inny lub odwrotnie:
1. Decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
2. Karta zgonu.
3. Karta mogilna (w przypadku ekshumacji z grobu murowanego – grobowca/piwniczki)*.
4. Pisemne potwierdzenie miejsca pochówku z ekshumacji (Zakładu Pogrzebowego, w przypadku cmentarzy parafialnych – Parafii).

*przy ekshumacji do grobu murowanego, jak również do istniejącej mogiły – w biurze MZC należy złożyć pisemną zgodę na otwarcie piwniczki/grobowca, ponowne użycie grobu

Złożenie szczątków zmarłych w mogile ziemnej lub w grobie murowanym.

Usługa ta wymaga kontaktu osobistego zainteresowanych z pracownikiem usług cmentarnych w Miejskim Zarządzie Cmentarzy.

Formalności związane z przeniesieniem praw własności do grobu murowanego.

1. Złożenie wniosku (zał. 6) wraz ze zrzeczeniem się praw majątkowych do grobu (zał.7).
2. Dołączenie oryginału karty mogilnej (poprzedniego uprawnionego).

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. You consent to our cookies if you continue to use our website.