Usługi cmentarne

Zakres usług cmentarnych

  1. Pochowanie do grobu murowanego/mogiły ziemnej.
  2. Załatwianie formalności związanych z pochówkiem.
  3. Ekshumacja zwłok.
  4. Składanie szczątków osób zmarłych w grobie murowanym/mogile ziemnej.
  5. Demontaż i montaż nagrobków.
  6. Ustalanie praw do grobu murowanego/mogiły ziemnej.

Dokumenty potrzebne do zorganizowania pochowania na cmentarzach MZC.

W biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy, przy ul. Bernardyńskiej 24 telefon 14 621-27-89 / 509-042-885 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30) należy uzgodnić termin pogrzebu i przedłożyć:
1. Kartę zgonu (z zapisem karta zgonu do celów pochowania) zawierającą adnotację USC dotyczącą rejestracji zgonu (USC w miejscowości, gdzie nastąpił zgon niezależnie od miejsca zameldowania osoby zmarłej), która stanowi podstawowy dokument niezbędny do pochowania osoby zmarłej (w przypadku spopielenia – także świadectwo kremacji), jak również stosowny załącznik (zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4).
2. Kserokopię certyfikatu spopielenia.
3. Kserokopię decyzji wydanej w USC.
4. 1 egzemplarz oryginału odpisu skróconego aktu zgonu.
5. Kartę mogilną (w przypadku pochowania do grobu murowanego – grobowca/piwniczki wraz z zał. 5) przy pochówku do grobu murowanego, jak również do istniejącej mogiły, w biurze MZC należy złożyć pisemną zgodę na otwarcie piwniczki/grobowca i ponowne użycie mogiły.

Procedura w przypadku zgonu poza granicami kraju.

1. Uzyskanie w Miejskim Zarządzie Cmentarzy pisemnego zaświadczenia potwierdzającego miejsce pochówku na cmentarzu (zaświadczenie przedkłada się w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera celem uzyskania decyzji na sprowadzenie urny lub trumny z ciałem osoby zmarłej – kserokopia decyzji dla MZC).
2. Przedłożenie kserokopii oryginału karty zgonu wraz z kserokopią tłumaczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem w USC (jeżeli jest to europejska karta zgonu to kserokopia potwierdzona za zgodność w USC – bez jej tłumaczenia).

Dokumenty potrzebne do wykonania ekshumacji.

Na cmentarzach komunalnych MZC:

1. Decyzja z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
2. Karta mogilna (w przypadku ekshumacji z grobu murowanego – grobowca/piwniczki)*.

Z cmentarza komunalnego MZC na inny lub odwrotnie:
1. Decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
2. Karta zgonu.
3. Karta mogilna (w przypadku ekshumacji z grobu murowanego – grobowca/piwniczki)*.
4. Pisemne potwierdzenie miejsca pochówku z ekshumacji (Zakładu Pogrzebowego, w przypadku cmentarzy parafialnych – Parafii).

*przy ekshumacji do grobu murowanego, jak również do istniejącej mogiły – w biurze MZC należy złożyć pisemną zgodę na otwarcie piwniczki/grobowca, ponowne użycie grobu

Złożenie szczątków zmarłych w mogile ziemnej lub w grobie murowanym.

Usługa ta wymaga kontaktu osobistego zainteresowanych z pracownikiem usług cmentarnych w Miejskim Zarządzie Cmentarzy.

Formalności związane z przeniesieniem praw własności do grobu murowanego.

1. Złożenie wniosku (zał. 6) wraz ze zrzeczeniem się praw majątkowych do grobu (zał.7).
2. Dołączenie oryginału karty mogilnej (poprzedniego uprawnionego).

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.