RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Zarządzie Cmentarzy w Tarnowie

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach .

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zarząd Cmentarzy z siedzibą w Tarnowie pod adresem ul. Bernardyńska 24; 33-100 Tarnów.
 2. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów lub poprzez wiadomość e-mail na adres: iod@mzc.tarnow.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  a) niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 lit c RODO) tj. do:
  – zarządzania cmentarzami komunalnymi,
  – świadczenia usług pogrzebowych i cmentarnych,
  – prowadzenia archiwów i ksiąg cmentarnych.
  Powyższe zadania wynikają z przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych i aktów wykonawczych do Ustaw, a także uchwały nr XX/193/91 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 1991 r.
  b) Podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, (art.6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze- wystawiania faktur i dokumentów księgowych i podatkowych (6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów na podstawie przepisów prawa, zgodnie z obowiązującym rzeczowym wykazem akt, obowiązującym u Administratora.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom, którym Administrator może powierzyć Państwa dane, w drodze umowy zawartej na piśmie.
 6. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
 10. Korzystanie z uprawnień wynikający z RODO, nie dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego, w oparciu o przepisy przewidziane przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o zasady KPA. W przypadku wniosku o usunięcie danych zastosowanie ma art. 17 ust. 3 pkt b RODO.
 11. Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

Klauzula informacyjna – plik do pobrania

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. You consent to our cookies if you continue to use our website.