RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Zarządzie Cmentarzy w Tarnowie

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach .

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zarząd Cmentarzy z siedzibą w Tarnowie pod adresem ul. Bernardyńska 24; 33-100 Tarnów.
 2. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów lub poprzez wiadomość e-mail na adres: iod@mzc.tarnow.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  a) niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 lit c RODO) tj. do:
  – zarządzania cmentarzami komunalnymi,
  – świadczenia usług pogrzebowych i cmentarnych,
  – prowadzenia archiwów i ksiąg cmentarnych.
  Powyższe zadania wynikają z przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych i aktów wykonawczych do Ustaw, a także uchwały nr XX/193/91 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 grudnia 1991 r.
  b) Podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, (art.6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze- wystawiania faktur i dokumentów księgowych i podatkowych (6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów na podstawie przepisów prawa, zgodnie z obowiązującym rzeczowym wykazem akt, obowiązującym u Administratora.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom, którym Administrator może powierzyć Państwa dane, w drodze umowy zawartej na piśmie.
 6. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
 10. Korzystanie z uprawnień wynikający z RODO, nie dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego, w oparciu o przepisy przewidziane przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o zasady KPA. W przypadku wniosku o usunięcie danych zastosowanie ma art. 17 ust. 3 pkt b RODO.
 11. Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

Klauzula informacyjna – plik do pobrania

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.