RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które powszechnie nazywane jest Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych (w skrócie: “RODO”).

W związku z powyższym przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie (Administratora) oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać.

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Miejski Zarząd Cmentarzy z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24, 33-100 Tarnów, REGON: 850033576, NIP: 873-000-74-21.
Możecie Państwo skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów lub poprzez wiadomość e-mail na adres: iod@mzc.tarnow.pl

Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Miejskim Zarządzie Cmentarzy jest Pani Bogusława Marzec.

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
W ramach prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności w celu:
Podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, (art.6 ust. 1 lit. b RODO);
Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności realizacji obowiązków związanych z profilem działalności instytucji, a także wystawiania faktur i dokumentów księgowych i podatkowych (6 ust. 1 lit. c RODO); Dane zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres wynikający z rzeczowego wykazu akt, obowiązującego w jednostce.
Jednocześnie Administrator oświadcza, że:

1) Dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
2) Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3) Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.
4) Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację, w przypadku danych zebranych za zgodą lub w celu wykonania umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany również prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. You consent to our cookies if you continue to use our website.