O nas Dla klientów Cmentarze Galeria Ogloszenia Kontakt

Ogłoszenia BIPOgłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż granitowych grobów murowanych urnowych

MZC.271-27/2018

Tarnów, dnia 28.09.2018 r.

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie przy ulicy Bernardyńskiej 24, tel. 14/621-27-89; fax. 14/627-44-77, www.mzc.tarnow.pl; e-mail: mzc@mzc.tarnow.pl niniejszym ogłasza, że sprzeda w trybie przetargu ofertowego pisemnego - nieograniczonego, 6 szt. granitowych grobów murowanych urnowych w kwaterze 2 Da o numerach 26, 27, 28, 29 i w kwaterze 3 Da o numerach 29 i 30 na cmentarzu komunalnym w Krzyżu.

Sprzedaż będzie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem sprzedaży, z którym można się zapoznać w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ul. Bernardyńskiej 24 lub na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip.

Cena wywoławcza sprzedaży grobu brutto: 8.910,00 zł

  1. Oferty dotyczące zakupu grobu urnowego na cmentarzu w Krzyżu na formularzu wydanym przez Sprzedającego - Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie, należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 15.10.2018 r. godzina 10:00 .
    Na kopercie powinien być umieszczony napis o treści: "Oferta zakupu grobu murowanego urnowego - Krzyż" oraz imię i nazwisko Oferenta. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, koperte wewnętrzną należy opisać w ten sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.
  2. Przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zabezpieczenie zobowiązań dotyczących związania ofertą i podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu.
    Wadium wynosi 600 zł i musi być wpłacone gotówką / kartą płatniczą w kasie Miejskiego Zarządu Cmentarzy lub na rachunek bankowy w Banku Citi Handlowy nr 60 1030 1250 0000 0000 8809 6029 , najpóźniej do dnia 15.10.2018 r., do godz. 10:00.
  3. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy, wymagane jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty do dnia 15.10.2018 r., do godz. 10:00.
  4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2017 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ulicy Bernardyńskiej 24.

Podstawą wyboru oferty będzie wysokość oferowanej ceny, wyższej od ceny wywoławczej.

Po zakończeniu postępowania przetargowego, Sprzedający o wyniku przetargu zawiadomi pisemnie wszystkich Oferentów.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 14/621-27-89.

Groby można oglądać na cmentarzu w Krzyżu w okresie składania ofert.

Publikacje:
Ogłoszenie z dn. 28.09.2018 r. zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego - w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24, na tablicach ogłoszeń cmentarzy komunalnych w Krzyżu, Mościcach, Starym i Klikowej oraz na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip i www.mzc.tarnow.pl (w zakładce "Ogłoszenia").
Regulamin sprzedaży grobów dostępny jest w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy, a także biurach administratorów cmentarzy.
Z klauzulą informacyjną RODO mogą się Państwo zapoznać pod adresem www.mzc.tarnow.pl/rodo.php

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin sprzedaży grobów murowanych