Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż granitowych grobów urnowych w Krzyżu - 2018 r.

MZC.271-27/2018                                                                   Tarnów, dnia 28.09.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM

 

NA SPRZEDAŻ GRANITOWYCH GROBÓW MUROWANYCH

 

URNOWYCH

 

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie przy ulicy Bernardyńskiej 24, tel. 14/621-27-89; fax. 14/627-44-77, www.mzc.tarnow.pl; e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć niniejszym ogłasza, że sprzeda w trybie przetargu ofertowego pisemnego – nieograniczonego, 6 szt. granitowych grobów murowanych urnowych w kwaterze 2 Da o numerach 26, 27, 28, 29 i  w kwaterze 3 Da o numerach 29 i 30  na cmentarzu komunalnym w Krzyżu.

 

Sprzedaż będzie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem sprzedaży, z którym można się zapoznać w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ul. Bernardyńskiej 24 lub na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip.

 

Cena wywoławcza sprzedaży grobu brutto:                                            8.910,00 zł

 

1.    Oferty dotyczące zakupu grobu urnowego na cmentarzu w Krzyżu na formularzu wydanym przez Sprzedającego – Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie, należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 15.10.2018 r. godzina 10:00.

Na kopercie powinien być umieszczony napis o treści: „Oferta zakupu grobu murowanego urnowego – Krzyż” oraz imię i nazwisko Oferenta. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, kopertę wewnętrzną należy opisać w ten sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.

2.    Przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zabezpieczenie zobowiązań dotyczących związania ofertą i podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium wynosi 600 zł i musi być wpłacone gotówką / kartą płatniczą w kasie Miejskiego Zarządu Cmentarzy lub na rachunek bankowy w Banku Citi Handlowy nr 60 1030 1250 0000 0000 8809 6029, najpóźniej do dnia 15.10.2018 r., do godz. 10:00.

3.    W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy, wymagane jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty do dnia 15.10.2018 r., do godz. 10:00.

4.    Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ulicy Bernardyńskiej 24.

 

Podstawą wyboru oferty będzie wysokość oferowanej ceny, wyższej od ceny wywoławczej.

 

Po zakończeniu postępowania przetargowego, Sprzedający o wyniku przetargu zawiadomi pisemnie wszystkich Oferentów.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 14/621-27-89.

 

Groby można oglądać na cmentarzu w Krzyżu w okresie składania ofert.

 

 

Publikacje:

Ogłoszenie z dn. 28.09.2018 r. zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego – w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24, na tablicach ogłoszeń cmentarzy komunalnych w Krzyżu, Mościcach, Starym i Klikowej oraz na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip i www.mzc.tarnow.pl (w zakładce „Ogłoszenia”)

Regulamin sprzedaży grobów dostępny jest w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy, a także biurach administratorów cmentarzy.

Z klauzulą informacyjną RODO mogą się Państwo zapoznać pod adresem http://www.mzc.tarnow.pl/rodo.php

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin sprzedaży grobów murowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba publikująca: Agnieszka Koścień   
Data wprowadzenia informacji: 28.09.2018.
Data ostaniej zmiany: 30.09.2018.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy