ZARZĄDZENIE NR 160/2016 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych i cen za usługi świadczone przez Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie

ZARZĄDZENIE NR 160/2016
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA
z dnia 09 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia opłat cmentarnych i cen za usługi świadczone
przez Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) i § 1 uchwały nr XLVI/398/97 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 4 grudnia 1997 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Tarnowa upoważnienia do określenia opłat i cen za usługi świadczone przez Miejski Zarząd Cmentarzy, zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się opłaty za czynności i usługi cmentarne oraz ceny za usługi pogrzebowe świadczone na cmentarzach komunalnych przez Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie.
  2. Przedmiot i wysokość opłat określają załączniki nr 1 – 9 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 92/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych i cen za usługi świadczone przez Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie.

§ 4.

Treść zarządzenia podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa portal.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/, w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie www.mzc.tarnow.pl/bip/, w siedzibie biura Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24 oraz w biurach administratorów cmentarzy na cmentarzach komunalnych w Tarnowie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 maja 2016 r.


 

icon Załącznik-1 (231.63 kB) 

icon Załącznik-2 (209.75 kB) 

icon Załącznik-3 (224.26 kB) 

icon Załącznik-4 (204.52 kB) 

icon Załącznik-5 (217.18 kB) 

icon Załącznik-6 (213.98 kB) 

icon Załącznik-7 (217.34 kB) 

icon Załącznik-8 (222.96 kB) 

icon Załącznik-9 (209.99 kB) 

Osoba publikująca: Jerzy Wiatr   
Data wprowadzenia informacji: 10.05.2016.
Data ostaniej zmiany: 10.05.2016.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy