Zarządzenie nr 022-5/2013 Dyrektora MZC z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych i cen za dodatkowe usługi świadczone przez Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie

ZARZĄDZENIE NR 022-5/2013
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU CMENTARZY
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia opłat cmentarnych i cen za dodatkowe usługi świadczone przez Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie

Na podstawie § 12 ust 2 pkt 4 i 5 Statutu ustalonego Uchwałą Nr XX/276/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 marca 2008 r. (Dziennik Województwa Małopolskiego z 2008 r. nr 481 p. 3135), zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się:

  1. ceny za usługi pogrzebowe świadczone przez Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie określone w załączniku nr 1
  2. ceny za usługi dodatkowe wykonywane na zlecenie klientów określone w załączniku nr 2
  3. ceny za czynności administracyjne określone w załączniku nr 3
  4. cennik opłat dla firm wykonujących usługi budowlano-remontowe na cmentarzach komunalnych oraz dla osób fizycznych wykonujących niektóre remonty w zakresie własnym określone w załączniku nr 4

§ 2.

Do stosowania cen określonych w Zarządzeniu obowiązani są pracownicy Miejskiego Zarządu Cmentarzy zgodnie z powierzonymi zadaniami w zakresie usług pogrzebowych i cmentarnych.

§ 3.

Jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi o szczególnych wymaganiach, zakresie i warunkach realizacji, kalkulacja ceny ich wykonania będzie sporządzana indywidualnie, z odpowiednim stosowaniem stawek ustalonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnowa i niniejszym Zarządzeniem.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie nr 022-20/09 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy z dnia 28 grudnia 2009 r. i Zarządzenie nr 022-4/2010 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy z dnia 15 lutego 2010 r.

§ 5.

  1. Treść zarządzenia podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie www.mzc.tarnow.pl/bip/, w siedzibie biura Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24 oraz w biurach administratorów cmentarzy na cmentarzach komunalnych w Tarnowie.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

 icon Załączniki do zarządzenia (114.46 kB)

Osoba publikująca: Jerzy Wiatr   
Data wprowadzenia informacji: 28.03.2013.
Data ostaniej zmiany: 28.03.2013.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy