Tablica ogłoszeń
Ogłoszenie o likwidacji grobów w Mościcach - 09.08.2018 r.
icon Ogłoszenie o likwidacji grobów w Mościcach - 09.08.2018 r. (51 kB)
Osoba publikująca: Agnieszka Koścień   
Data wprowadzenia informacji: 13.08.2018.
 
Klauzula informacyjna ws. RODO

Szanowni Państwo,

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które powszechnie nazywane jest Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych (w skrócie: “RODO”).

 

W związku z powyższym przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie (Administratora) oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać.

1.  Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Miejski Zarząd Cmentarzy z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24, 33-100 Tarnów, REGON: 850033576, NIP: 873-000-74-21.

2.    Możecie Państwo skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów lub poprzez wiadomość e-mail na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

3.  Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

4.    W ramach prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności w celu:

A.    Podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, (art.6 ust. 1 lit. b RODO);

B.   Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności realizacji obowiązków związanych z profilem działalności instytucji, a także wystawiania faktur i dokumentów księgowych i podatkowych (6 ust. 1 lit. c RODO); Dane zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres wynikający z rzeczowego wykazu akt, obowiązującego w jednostce.

5.     Jednocześnie Administrator oświadcza, że:

    Dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

    Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

     Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

      Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

6.  Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

7.  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację, w przypadku danych zebranych za zgodą lub w celu wykonania umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany również prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa

8.   Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

 

 

 

 

 

Osoba publikująca: Agnieszka Koścień   
Data wprowadzenia informacji: 25.05.2018.
Data ostaniej zmiany: 13.08.2018.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy
 
Informacja w sprawie wykonywania przez prywatne firmy pogrzebowe usług na cmentarzach komunalnych w Tarnowie

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie informuje, że dnia 29 grudnia 2017 r. zawarł umowę z  firmą A&W DERUS A. Derus, M. Derus, G. Derus  oraz umowę z firmą REQUIEM – PIĄTEK Sp. J.  w sprawie warunków wykonywania usług pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Tarnowie.

Na mocy tych umów firma A&W DERUS  oraz firma REQUIEM – PIĄTEK Sp. J.   ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za wykonywane przez siebie na cmentarzach komunalnych usługi pogrzebowe (zgodnie z § 6 ust.2 umów).

Osoba publikująca: Agnieszka Koścień   
Data wprowadzenia informacji: 11.01.2018.
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż granitowych grobów murowanych dwumiejscowych w Mościcach - 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż granitowych grobów murowanych dwumiejscowych

MZC.271-28/2017

Tarnów, dnia 02.10.2017 r.

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie przy ulicy Bernardyńskiej 24, tel. 14/621-27-89; fax. 14/627-44-77, www.mzc.tarnow.pl; e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć niniejszym ogłasza, że sprzeda w trybie przetargu ofertowego pisemnego nieograniczonego, 5 granitowych grobów murowanych dwumiejscowych w kwaterze 114 o numerach 1A, 13A, 25A, 37A i 49A na cmentarzu komunalnym w Mościcach.

Sprzedaż będzie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem sprzedaży, z którym można się zapoznać w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ul. Bernardyńskiej 24 lub na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip.

Cena wywoławcza sprzedaży grobu brutto: 15.660,00 zł

 1. Oferty dotyczące zakupu grobu dwumiejscowego w kwaterze 114 na cmentarzu w Mościcach na formularzu wydanym przez Sprzedającego Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie, należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 16.10.2017 r. godzina 10:00 .
  Na kopercie powinien być umieszczony napis o treści: "Oferta zakupu grobu murowanego dwumiejscowego - Mościce" oraz imię i nazwisko Oferenta. W przypadku składania oferty za pośœrednictwem poczty, kopertę wewnętrzną należy opisać w ten sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.
 2. Przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zabezpieczenie zobowiązań dotyczących związania ofertą i podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu.
  Wadium wynosi 600 zł i musi być wpłacone gotówką / kartą płatniczą w kasie Miejskiego Zarządu Cmentarzy lub na rachunek bankowy w Banku Citi Handlowy nr 60 1030 1250 0000 0000 8809 6029 , najpóźniej do dnia 16.10.2017 r., do godz. 10:00.
 3. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy, wymagane jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty do dnia 16.10.2017 r., do godz. 10:00.
 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2017 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ulicy Bernardyńskiej 24.

Podstawą wyboru oferty będzie wysokość oferowanej ceny, wyższej od ceny wywoławczej.

Po zakończeniu postępowania przetargowego, Sprzedający o wyniku przetargu zawiadomi pisemnie wszystkich Oferentów.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 14/621-27-89.

Groby można oglądać na cmentarzu w Mościcach w okresie składania ofert.

Publikacje:
Ogłoszenie z dn. 02.10.2017 r. zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego - w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24, na tablicach ogłoszeń cmentarzy komunalnych w Krzyżu, Mościcach, Starym i Klikowej oraz na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip i www.mzc.tarnow.pl (w zakładce "Ogłoszenia").
Regulamin sprzedaży grobów dostępny jest w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy, a także biurach administratorów cmentarzy.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin sprzedaży grobów murowanych

Osoba publikująca: Agnieszka Koścień   
Data wprowadzenia informacji: 02.10.2017.
Data ostaniej zmiany: 02.10.2017.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż granitowych grobów murowanych dwumiejscowych w Krzyżu 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż granitowych grobów murowanych dwumiejscowych

MZC.271-29/2017

Tarnów, dnia 02.10.2017 r.

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie przy ulicy Bernardyńskiej 24, tel. 14/621-27-89; fax. 14/627-44-77, www.mzc.tarnow.pl; e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć niniejszym ogłasza, że sprzeda w trybie przetargu ofertowego pisemnego nieograniczonego, 6 granitowych grobów murowanych dwumiejscowych w kwaterze 6 o numerach 272, 273, 274A, 267A, 267B, 267C na cmentarzu komunalnym w Krzyżu.

Sprzedaż będzie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem sprzedaży, z którym można się zapoznać w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ul. Bernardyńskiej 24 lub na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip.

Cena wywoławcza sprzedaży grobu brutto: 16.740,00 zł

 1. Oferty dotyczące zakupu grobu dwumiejscowego w kwaterze 6 na cmentarzu w Krzyżu na formularzu wydanym przez Sprzedającego - Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie, należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 16.10.2017 r. godzina 10:00 .
  Na kopercie powinien być umieszczony napis o treści: "Oferta zakupu grobu murowanego dwumiejscowego - Krzyż" oraz imię i nazwisko Oferenta. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, koperte wewnętrzną należy opisać w ten sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.
 2. Przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zabezpieczenie zobowiązań dotyczących związania ofertą i podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu.
  Wadium wynosi 600 zł i musi być wpłacone gotówką / kartą płatniczą w kasie Miejskiego Zarządu Cmentarzy lub na rachunek bankowy w Banku Citi Handlowy nr 60 1030 1250 0000 0000 8809 6029 , najpóźniej do dnia 16.10.2017 r., do godz. 10:00.
 3. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy, wymagane jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty do dnia 16.10.2017 r., do godz. 10:00.
 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2017 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ulicy Bernardyńskiej 24.

Podstawą wyboru oferty będzie wysokość oferowanej ceny, wyższej od ceny wywoławczej.

Po zakończeniu postępowania przetargowego, Sprzedający o wyniku przetargu zawiadomi pisemnie wszystkich Oferentów.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 14/621-27-89.

Groby można oglądać na cmentarzu w Krzyżu w okresie składania ofert.

Publikacje:
Ogłoszenie z dn. 02.10.2017 r. zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego - w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24, na tablicach ogłoszeń cmentarzy komunalnych w Krzyżu, Mościcach, Starym i Klikowej oraz na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip i www.mzc.tarnow.pl (w zakładce "Ogłoszenia").
Regulamin sprzedaży grobów dostępny jest w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy, a także biurach administratorów cmentarzy.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin sprzedaży grobów murowanych

Osoba publikująca: Agnieszka Koścień   
Data wprowadzenia informacji: 02.10.2017.
Data ostaniej zmiany: 02.10.2017.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy
 
Ogłoszenie o likwidacji grobów w Mościcach
icon Ogłoszenie o likwidacji grobów w Mościcach (78.5 kB)
Osoba publikująca: Agnieszka Koścień   
Data wprowadzenia informacji: 30.03.2017.
Data ostaniej zmiany: 30.03.2017.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy
 
Informacja w sprawie wykonywania przez prywatne firmy pogrzebowe usług na cmentarzach komunalnych w Tarnowie

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie informuje, że dnia 2 stycznia 2017 r. zawarł umowę z  firmą A&W DERUS A. Derus, M. Derus, G. Derus  oraz umowę z firmą REQUIEM – PIĄTEK Sp. J.  w sprawie warunków wykonywania usług pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Tarnowie.

Na mocy tych umów firma A&W DERUS  oraz firma REQUIEM – PIĄTEK Sp. J. ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za wykonywane przez siebie na cmentarzach komunalnych usługi pogrzebowe (zgodnie z § 6 ust. 2 umów).

Osoba publikująca: Agnieszka Koścień   
Data wprowadzenia informacji: 03.01.2017.
Data ostaniej zmiany: 07.02.2017.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy
 
ZAWIADOMIENIA O PRZYJMOWANIU OFERT NA SPRZEDAŻ WIEŃCÓW, WIĄZANEK I KWIATÓW NA CELE POGRZEBOWE W MIEJSKIM ZARZĄDZIE CMENTARZY W 2017 ROKU
MZC.271 – 29/16
Tarnów, dnia 22.12.2016 r.
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24,
tel.: 014/621-27-89, www.mzc.tarnow.pl, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

zawiadamia, że przyjmuje oferty na wykonywanie usług związanych ze sprzedażą w 2017 roku wieńców, wiązanek, kwiatów i ich kompozycji na cele pogrzebowe, na zasadzie umowy agencyjnej. W tym celu przedstawia się projekt umowy agencyjnej.
 
W przypadku zainteresowanych sprzedażą produktów kwiatowych w tej formie, prosimy o złożenie do Miejskiego Zarządu Cmentarzy, pisemnej oferty cenowej wg załącznika nr 1 wraz z oświadczeniem o akceptacji treści przyszłej umowy agencyjnej. W ofercie prosimy podać:
 1. wykaz asortymentu wg załącznika nr 1 i jego prezentację w formie fotograficznej,
 2. jednostkową kwotę brutto za poszczególny model wieńca, 
 3. wysokość udzielonego rabatu dla Miejskiego Zarządu Cmentarzy (Agenta) w przypadku zamówień na własne potrzeby (np. dekoracje kaplic),
 4. wskazanie osoby do reprezentowania firmy.
 
Wynagrodzenie (prowizję) dla Miejskiego Zarządu Cmentarzy na 2017 r. ustala się w wysokości 15 % od wartości netto umów sprzedaży produktów zawartych w miesiącu świadczenia usług.
 
Miejski Zarząd Cmentarzy dokona wyboru maksymalnie 3 ofert najkorzystniejszych pod względem cenowym.
 
Oferty można składać w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie ul. Bernardyńska 24, zgodnie z projektem umowy w terminie do dnia 29 grudnia 2016 r. do godz. 10:00.
 
  -----------------------------------------
 
 
 
 
Osoba publikująca: Agnieszka Koścień   
Data wprowadzenia informacji: 22.12.2016.
Data ostaniej zmiany: 22.12.2016.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym a sprzedaż granitowych grobów murowanych dwumiejscowych w Mościcach w 2016 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym a sprzedaż granitowych grobów murowanych dwumiejscowych

MZC.271-20/2016

Tarnów, dnia 19.09.2016 r.

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie przy ulicy Bernardyńskiej 24, tel. 14/621-27-89; fax. 14/627-44-77, www.mzc.tarnow.pl; e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć niniejszym ogłasza, że sprzeda w trybie przetargu ofertowego pisemnego – nieograniczonego, 7 granitowych grobów murowanych dwumiejscowych w kwaterze 114A o numerach 1-7 na cmentarzu komunalnym w Mościcach.

Sprzedaż będzie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem sprzedaży, z którym można się zapoznać w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ul. Bernardyńskiej 24 lub na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip.

Cena wywoławcza sprzedaży grobu brutto: 15.660,00 zł

 1. Oferty dotyczące zakupu grobu dwumiejscowego w kwaterze 114A na cmentarzu w Mościcach na formularzu wydanym przez Sprzedającego – Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie, należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 29.09.2016 r. godzina 10:00.
  Na kopercie powinien być umieszczony napis o treści: „Oferta zakupu grobu murowanego dwumiejscowego – Mościce”oraz imię i nazwisko Oferenta. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, kopertę zewnętrzną należy opisać w ten sam sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.
 2. Przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zabezpieczenie zobowiązań dotyczących związania ofertą i podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu.
  Wadium wynosi 600 zł i musi być wpłacone gotówką w kasie Miejskiego Zarządu Cmentarzy lub na rachunek bankowy w Banku Citi Handlowy nr 60 1030 1250 0000 0000 8809 6029, najpóźniej do dnia 29.09.2016 r., do godz. 10:00.
 3. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy, wymagane jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty do dnia 29.09.2016 r., do godz. 10:00.
 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2016 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ulicy Bernardyńskiej 24.

Podstawą wyboru oferty będzie wysokość oferowanej ceny, wyższej od ceny wywoławczej.

Po zakończeniu postępowania przetargowego, Sprzedający o wyniku przetargu zawiadomi pisemnie wszystkich Oferentów.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 14/621-27-89.

Groby można oglądać na cmentarzu w Mościcach w okresie składania ofert.

Publikacje:
Ogłoszenie z dn. 19.09.2016 r. zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego – w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24, na tablicach ogłoszeń cmentarzy komunalnych w Krzyżu, Mościcach, Starym i Klikowej oraz na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip.
Regulamin sprzedaży grobów dostępny jest w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy, a także biurach administratorów cmentarzy.

Formularz złoszeniowy 

Regulamin sprzedaży grobów murowanych 

Osoba publikująca: Jerzy Wiatr   
Data wprowadzenia informacji: 19.09.2016.
Data ostaniej zmiany: 21.09.2016.
Odpowiedzialny za treść : Dyrektor MZC w Tarnowie
Wprowadzający informację : Specjalista ds. kadr i płac
Podmiot udostepniajacy informacje: Miejski Zarzad Cmentarzy