Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż granitowych grobów murowanych urnowych w Mościcach w 2020 r.

MZC.271-13/2020

 

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie przy ulicy Bernardyńskiej 24, tel. 14/621-27-89; fax. 14/627-44-77, www.mzc.tarnow.pl; e-mail: mzc@mzc.tarnow.pl niniejszym ogłasza, że sprzeda w trybie przetargu ofertowego pisemnego – nieograniczonego, 5 szt. granitowych grobów murowanych urnowych na 8 urn w kwaterze 114 na cmentarzu komunalnym w Mościcach.

Sprzedaż będzie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem sprzedaży, z którym można się zapoznać w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ul. Bernardyńskiej 24 lub poniżej, w załącznikach.

Cena wywoławcza sprzedaży grobu brutto: 11.880,00 zł

   1. Oferty dotyczące zakupu grobu dwumiejscowego na cmentarzu w Mościcach na formularzu udostępnionym przez Sprzedającego – Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie, należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 25.09.2020 r. godzina 10:00.

    Na kopercie powinien być umieszczony napis o treści: „Oferta zakupu grobu murowanego urnowego – Mościce” oraz imię i nazwisko Oferenta. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, kopertę wewnętrzną należy opisać w ten sam sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent. Ofertę należy przesłać na adres Miejskiego Zarządu Cmentarzy.

   2. Przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium na zabezpieczenie zobowiązań dotyczących związania ofertą i do podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu.

    Wadium wynosi 600 zł i musi być wpłacone gotówką / kartą płatniczą w kasie Miejskiego Zarządu Cmentarzy lub na rachunek bankowy

    w Banku Citi Handlowy nr 60 1030 1250 0000 0000 8809 6029, najpóźniej do dnia 25.09.2020 r., do godz. 10:00.

   3. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy, wymagane jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty do dnia 25.09.2020 r., do godz. 10:00. Istnieje możliwość przesłania potwierdzenia dokonania wpłaty za pośrednictwem poczty e-mail na adres: d.zygula@mzc.tarnow.pl
   4. Otwarcie ofert, bez udziału Oferentów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nastąpi w dniu 25.09.2020 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ulicy Bernardyńskiej 24. Po otwarciu ofert i sporządzeniu protokołu z otwarcia, Oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wynikach przetargu telefonicznie.

 

Podstawą wyboru oferty będzie wysokość oferowanej ceny, wyższej od ceny wywoławczej.

Po zakończeniu postępowania przetargowego, Sprzedający również pisemnie zawiadomi wszystkich Oferentów o wyniku przetargu.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 14/621-27-89.

Groby można oglądać na cmentarzu w Mościcach w okresie składania ofert.

Załączniki

Regulamin sprzedaży grobów murowanych Regulamin-sprzedaży.doc
Druk - oferta zakupu grobu murowanego urnowego Formularz_oferty_urnowe.doc
Plan sytuacyjny nisz urnowych Plan_sytuacyjny_nisze.jpg
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.