Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż granitowych grobów murowanych czteromiejscowych w Mościcach w 2016 r.

MZC.271-20/2016

Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie przy ulicy Bernardyńskiej 24, tel. 14/621-27-89; fax. 14/627-44-77, www.mzc.tarnow.pl; e-mail: mzc@mzc.tarnow.pl niniejszym ogłasza, że sprzeda w trybie przetargu ofertowego pisemnego – nieograniczonego, 5 granitowych grobów murowanych czteromiejscowych w kwaterze 114A o numerach 15-19 na cmentarzu komunalnym w Mościcach.

Sprzedaż będzie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem sprzedaży, z którym można się zapoznać w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ul. Bernardyńskiej 24 lub na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip.

Cena wywoławcza sprzedaży grobu brutto: 21.600,00 zł

  1. Oferty dotyczące zakupu grobu czteromiejscowego w kwaterze 114A na cmentarzu w Mościcach na formularzu wydanym przez Sprzedającego – Miejski Zarząd Cmentarzy w Tarnowie, należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 29.09.2016 r. godzina 10:00.
    Na kopercie powinien być umieszczony napis o treści: „Oferta zakupu grobu murowanego czteromiejscowego – Mościce”oraz imię i nazwisko OferentaW przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty, kopertę zewnętrzną należy opisać w ten sam sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.
  2. Przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zabezpieczenie zobowiązań dotyczących związania ofertą i podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu.
    Wadium wynosi 600 zł i musi być wpłacone gotówką w kasie Miejskiego Zarządu Cmentarzy lub na rachunek bankowy w Banku Citi Handlowy nr 60 1030 1250 0000 0000 8809 6029, najpóźniej do dnia 29.09.2016 r., do godz. 10:00.
  3. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy, wymagane jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty do dnia 29. 09.20156r., do godz. 10:00.
  4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2016 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Cmentarzy przy ulicy Bernardyńskiej 24.

Podstawą wyboru oferty będzie wysokość oferowanej ceny, wyższej od ceny wywoławczej.

Po zakończeniu postępowania przetargowego, Sprzedający o wyniku przetargu zawiadomi pisemnie wszystkich Oferentów.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 14/621-27-89.

Groby można oglądać na cmentarzu w Mościcach w okresie składania ofert.

Publikacje:
Ogłoszenie z dn. 19.09.2016 r. zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego – w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24, na tablicach ogłoszeń cmentarzy komunalnych w Krzyżu, Mościcach, Starym i Klikowej oraz na stronie internetowej www.mzc.tarnow.pl/bip.
Regulamin sprzedaży grobów dostępny jest w biurze Miejskiego Zarządu Cmentarzy, a także biurach administratorów cmentarzy.

Regulamin sprzedaży grobów murowanych

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy Formularz-oferty-czteromiejscowe.pdf
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. You consent to our cookies if you continue to use our website.